Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN AVS Verkeer B.V.

         
Artikel 1 Definities

1.1      Onder AVS Verkeer B.V. beherende  AVS Verkeer B.V., gevestigd te (3203) XV Spijkenisse, aan de Iepenlaan 49-50 kantoor, geregistreerd in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 64031519, BTW nummer 855494402B01, telefoonnummer: (0181)786789, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
1.2      Onder VERKEERSREGELAAR wordt verstaan: een natuurlijke persoon, die in dienst van AVS Verkeer B.V. werkzaamheden verricht of gaat verrichten als verkeersregelaar ten behoeve van een opdrachtgever.
1.3      Onder OPDRACHT wordt verstaan: de mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen AVS Verkeer B.V. en opdrachtgever.
1.4      Onder OPDRACHTGEVER wordt verstaan: iedere persoon, rechtspersoon of vennootschap die AVS Verkeer B.V een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden
1.5      Onder OPDRACHTBEVESTIGING wordt verstaan: een voor akkoord schriftelijk ondertekende offerte door AVS Verkeer B.V. en opdrachtgever, alsmede een voor akkoord schriftelijk ondertekend document door de opdrachtgever, waarin duidelijk wordt verwezen naar de betreffende offerte of opdracht aan AVS Verkeer B.V.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, opdrachten en opdrachtbevestigingen van AVS Verkeer B.V. en op alle andere overeenkomsten tussen opdrachtgever en AVS Verkeer B.V.. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door AVS Verkeer B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 Totstandkoming van de opdracht

3.1      Alle offertes van AVS Verkeer B.V. zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.
3.2      De opdracht tussen AVS Verkeer B.V. en de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat AVS Verkeer B.V. de voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging van opdrachtgever ontvangt. Tevens komt een overeenkomst of opdracht tot stand op het moment dat de werkzaamheden in de niet ondertekende opdrachtbevestiging zonder protest van de opdrachtgever door AVS Verkeer B.V. worden uitgevoerd.
3.3      Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW uitsluitend aangegaan en uitgevoerd door AVS Verkeer B.V.

Artikel 4 Tarieven

4.1      AVS Verkeer B.V. factureert aan opdrachtgever het overeengekomen aantal gewerkte uren in de opdrachtbevestiging volgens het overeengekomen uurtarief. Uurtarief is exclusief BTW en toeslagen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald.
4.2      Indien werkzaamheden worden verricht door AVS Verkeer B.V. die het overeengekomen aantal uren in de
opdrachtbevestiging overschrijdt, dan worden deze uren conform het overeengekomen tarief in rekening worden gebracht bij opdrachtgever.
4.3      De tarieven voor de verkeersregelaars, zoals deze door AVS Verkeer B.V. bij aanvang van de opdracht zijn vastgesteld, geschiedt mede aan de hand van de functieomschrijving, welke van de opdrachtgever wordt verkregen. Indien op enig moment wordt vastgesteld, dat deze functieomschrijving niet met de uitgevoerde werkzaamheden overeenstemmen dan zal aan opdrachtgever het tarief aanpassen naar het bijbehorende tarief.
4.4      Wanneer gedurende een opdracht een functie wijzigt in die zin, dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden, welke lager geclassificeerd zijn, dan zal het aanvankelijk geldende uurtarief ongewijzigd blijven. AVS Verkeer B.V. moet met de wijziging van functie hebben ingestemd. Opdrachtgever zal daartoe tijdig een voorstel tot wijziging van de functie aan AVS Verkeer B.V. voorleggen alvorens daaraan uitvoering te geven.
4.5      Indien tijdens de duur van een opdracht de beloning van een verkeersregelaar ter dekking van voorheen onder sociale verzekeringswetten gedekte risico's gesloten verzekeringen, worden verhoogd, en/of verhoging van de kosten plaatsvindt voor AVS Verkeer B.V. indien andere sociale lasten en/of fiscale wetgeving mocht worden gewijzigd, staat het AVS Verkeer B.V. vrij het opdrachtgevertarief met genoemde verhogingen te vermeerderen en zal in dat geval die vermeerdering dienovereenkomstig door opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel 5 Betaling

5.1      AVS Verkeer B.V. factureert wekelijks achteraf aan opdrachtgever voor de verrichte werkzaamheden.
5.2      De betalingstermijn van facturen van AVS Verkeer B.V. bedraagt 14 dagen na dagtekening van de desbetreffende factuur, tenzij tussen opdrachtgever en AVS Verkeer B.V. schriftelijk anders is overeengekomen.
5.3      Uitsluitend betalingen aan AVS Verkeer B.V. zelf dan wel aan een rechtspersoon die door AVS Verkeer B.V. tot incassering van de in lid 1 van dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is, werken bevrijdend. Betalingen aan verkeersregelaar en of het verstrekken van voorschotten aan verkeersregelaar zijn verboden en kunnen geen grond opleveren voor verrekening met AVS Verkeer B.V.
5.4      Zodra de betaaltermijn van een factuur is verstreken zonder dat deze is betaald is opdrachtgever zonder dat ingebrekestelling of aanmaning terzake nodig is, in verzuim, en is opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand of, indien hoger, de wettelijke rente tot aan de dag der algehele voldoening. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit geval als een hele kalendermaand.
5.5      Indien de opdrachtgever in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van Euro 250,00. Eventuele gerechtelijk en executiekosten van AVS Verkeer B.V. komen eveneens volledig voor rekening van opdrachtgever.
5.6      Indien het betalingsgedrag of de financiële positie van de opdrachtgever naar de mening van AVS Verkeer B.V. daartoe aanleiding geeft, is AVS Verkeer B.V. gerechtigd zijn verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten en zijn alle vorderingen die AVS Verkeer B.V. uit welke hoofde dan ook heeft op de opdrachtgever, direct opeisbaar. AVS Verkeer B.V. kan ten alle tijde van opdrachtgever zekerheid verlangen op de wijze zoals AVS Verkeer B.V. die voorstaat ter zake de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever.
5.7      Indien daartoe naar het uitsluitend oordeel van AVS Verkeer B.V. aanleiding voor is, is AVS Verkeer B.V. gerechtigd vooraf van opdrachtgever voldoende zekerheid te verlangen ter nakoming van diens betalingsverplichting. De mate of wijze van zekerheid is uitsluitend ter bepaling van AVS Verkeer B.V. en opdrachtgever is gehouden de verlangde zekerheid op eerste verzoek aan AVS Verkeer B.V. te verstrekken.
5.8      Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op AVS Verkeer B.V. te verrekenen is uitgesloten.

Artikel 6 Reclames

6.1      Reclames terzake geleverde diensten dienen binnen acht (8) dagen na dagtekening van de factuur dan wel het geleverde werk schriftelijk aan AVS Verkeer B.V. worden kenbaar gemaakt, bij gebreke waarvan het recht te reclameren vervalt.
6.2      Een (tijdige) reclame doet niet af aan de betalingsverplichting van de opdrachtgever aan AVS Verkeer B.V.

Artikel 7 Duur en beeindiging van de opdracht

7.1      De opdracht tussen AVS Verkeer B.V. en opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien AVS Verkeer B.V. en opdrachtgever schriftelijk anders overeenkomen.
7.2      De opdracht is niet tussentijds opzegbaar, tenzij dit schriftelijk tussen AVS Verkeer B.V. en opdrachtgever is overeengekomen.
7.3      Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om een opdracht voor bepaalde tijd 12 uur voor aanvang van de opdracht door AVS Verkeer B.V. schriftelijk te annuleren.
7.4      Indien opdrachtgever niet tijdig de opdracht annuleert, is opdrachtgever gehouden aan AVS Verkeer B.V.eenmalig te betalen het overeengekomen tarief berekend over vijf gewerkte uren per overeengekomen in te zetten verkeersregelaar.
7.5      Indien in afwijking van artikel 7.1 de opdracht voor onbepaalde tijd is aangegaan en de opdracht drie maanden of langer heeft geduurd kan opdrachtgever de opdracht opzeggen middels een aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van veertien kalenderdagen.
7.6      De opzegtermijn zoals bedoeld in artikel 7.5 vangt aan op het moment van ontvangst door AVS Verkeer B.V. van het aangetekende schrijven ter zake van de opzegging.
7.7      Indien de omvang van de opdracht niet of niet eenduidig is vastgelegd, is de opdrachtgever gehouden aan AVS Verkeer B.V. per oproep te betalen het overeengekomen opdrachttarief over minimaal vijf gewerkte uren per overeengekomen in te zetten Verkeersregelaar.
7.8      Indien de verkeersregelaar zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van werkzaamheden, maar door opdrachtgever niet in staat wordt gesteld om aan te vangen met de werkzaamheden, al dan niet als gevolg van overmacht (waaronder maar niet beperkt tot onwerkbaar weer, staking), is opdrachtgever gehouden aan AVS Verkeer B.V. eenmalig te betalen het overeengekomen tarief per verkeersregelaar berekend over vijf gewerkte uren.
7.9      AVS Verkeer B.V. en opdrachtgever zijn bevoegd de opdracht, met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist geheel of gedeeltelijk te ontbinden op het moment dat:
         -AVS Verkeer B.V. of opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd;
         -AVS Verkeer B.V. of opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard;
         -AVS Verkeer B.V. of opdrachtgever de bedrijfsvoering heeft gestaakt;
7.10     Elke opdracht eindigt van rechtswege op het tijdstip dat AVS Verkeer B.V. de verkeersregelaar niet meer tewerk kan stellen aan opdrachtgever doordat de overeenkomst tussen AVS Verkeer B.V. en verkeersregelaar is geeindigd en niet direct aansluitend wordt voortgezet. Mocht een verkeersregelaar, voor zover mogelijk worden vervangen door een andere verkeersregelaar dan blijven onverkort de verplichtingen van opdrachtgever uit de opdracht betreffende de eerstgenoemde verkeersregelaar bestaan, voor zover deze opdracht niet is  beeindigd.
7.11     In geval de opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden, mag AVS Verkeer B.V. de opdracht ontbinden. Een dergelijke beëindiging laat onverlet het recht van AVS Verkeer B.V. volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.

Artikel 8 Vervaltermijnen

8.1       Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de opdrachtgever jegens AVS Verkeer B.V. in verband met het verrichten van werkzaamheden door AVS Verkeer B.V. in ieder geval 1 jaar na het moment dat opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 9 Selectie Verkeersregelaars

9.1      AVS Verkeer B.V. selecteert de te werk te stellen verkeersregelaars aan de hand van AVS Verkeer B.V. bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor tewerk te stellen verkeersregelaar enerzijds en aan de hand van door opdrachtgevers aan AVS Verkeer B.V. verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden anderzijds. AVS Verkeer B.V. is geheel vrij in de keuze van de persoon of de personen, die het op een aanvraag tewerkstelt. Bij de selectie van kandidaten neemt AVS Verkeer B.V. de uiterste nauwkeurigheid in acht.
9.2      Bij de werving, selectie en het tewerkstellen van verkeersregelaars aan opdrachtgever neemt AVS Verkeer B.V. in acht de wettelijke bepalingen, de opdracht en de toepasselijke (algemene) voorwaarden en laat zich bij het maken van onderscheid uitsluitend leiden door redelijke functionele eisen. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen dergelijke niet-relevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de te verrichten werkzaamheden niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door AVS Verkeer B.V. worden meegewogen.
9.3      Opdrachtgever is gehouden zich voor of onmiddellijk na de aanvraag van de werkzaamheden te verzekeren of de verkeersregelaar aan de verwachtingen voldoet met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 9.1 en 9.2 van deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever dient AVS Verkeer B.V. daarover zo spoedig mogelijk te informeren, waarbij opdrachtgever tevens dient aan te geven waarin haar klachten over de verkeersregelaar zijn gelegen. Indien verkeersregelaar niet voldoet aan de verwachtingen en AVS Verkeer B.V. het eens is met opdrachtgever, zal AVS Verkeer B.V. zich inspannen binnen een redelijke termijn zorg te dragen voor vervanging van de betreffende verkeersregelaar, tenzij dit in redelijkheid niet van AVS Verkeer B.V. niet kan worden verwacht of gevergd. Indien vervanging niet mogelijk is en opdrachtgever met recht over de verkeersregelaar heeft geklaagd, dan zullen de overeengekomen uren voor de betreffende verkeersregelaar niet aan opdrachtgever worden gefactureerd, zonder dat AVS Verkeer B.V. aansprakelijk is voor enige schade.
9.4      In geval van ziekte, ongeval, overlijden van de verkeersregelaar of beëindiging van de arbeidsovereenkomst welke tussen AVS Verkeer B.V. en de verkeersregelaar is aangegaan geldt als overmacht voor AVS Verkeer B.V. en dientengevolge is AVS Verkeer B.V. nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade, met dien verstande dat AVS Verkeer B.V., voor zover de aard van de te verrichten werkzaamheden dit toelaat, binnen redelijke termijn voor vervanging van de verkeersregelaar zal trachten zorg te dragen.

Artikel 10 Overmacht

10.1      Onder overmacht wordt verstaan, iedere tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst die niet aan AVS Verkeer B.V. kan worden toegerekend. In geval van overmacht is AVS Verkeer B.V. gehouden haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten voor de duur van de overmacht, zonder dat AVS Verkeer B.V. gehouden is enige schade te vergoeden aan opdrachtgever.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1      AVS Verkeer B.V. zal de opdracht naar beste kunnen uitvoeren, de werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die kan worden verwacht.
11.2      Indien AVS Verkeer B.V. rechtens aansprakelijk gehouden kan worden voor de opgetreden schade wegens het toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van een op haar rustende verbintenis uit opdracht of wegens onrechtmatige daad zal schade worden vergoed tot het bedrag dat op grond van de verzekering wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van tweemaal het factuurbedrag voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar. Schadevergoeding zal echter nimmer meer dan Euro 25.000,00 bedragen.
11.3      AVS Verkeer B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst of andere indirecte schade, geleden door opdrachtgever of derden.
11.4      AVS Verkeer B.V. is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever of derden die ontstaat doordat opdrachtgever, dan wel derden die niet zijn ingeschakeld door AVS Verkeer B.V. aan AVS Verkeer B.V. onjuiste informatie of onvolledige documentatie hebben verstrekt ter uitvoering van de opdracht.
11.5      Opdrachtgever vrijwaart AVS Verkeer B.V. voor vorderingen van derden wegens schade, die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan AVS Verkeer B.V. onvolledige medewerking heeft verleend of onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
11.6      De beperkingen van schade in voorgaande artikelleden blijven buiten toepassing indien de opdrachtgever aantoont dat de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van AVS Verkeer B.V.
11.7      AVS Verkeer B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan opdrachtgever indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloos handelen van de verkeersregelaar.

Artikel 12 Garantie, veiligheid

12.1      Opdrachtgever verplicht zich zowel jegens de verkeersregelaar als jegens AVS Verkeer B.V. om de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarmee de werkzaamheden door de verkeersregelaar worden verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de verkeersregelaar tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.
12.2      Opdrachtgever zal aan AVS Verkeer B.V. en voor de aanvang van de arbeid informatie verstrekken over de van verkeersregelaar verlangde beroepskwalificatie(s) alsmede een document bevattende de specifieke kenmerken van de arbeidsplaats.

Artikel 13 Het aangaan van een (rechtstreekse) arbeidsverhouding

13.1      Het is opdrachtgever, dan wel een aan haar gelieerde onderneming, niet toegestaan om tijdens de opdracht en tot twee jaar daarna met een bij hem tewerkgestelde verkeersregelaar in dienst van AVS Verkeer B.V., direct of indirect een arbeidsverhouding aan te gaan of anderszins te werk te stellen. Evenmin is het opdrachtgever toegestaan na afwijzing van de voorgestelde verkeersregelaars door AVS Verkeer B.V. aan opdrachtgever, met de afgewezen verkeersregelaar direct of indirect een arbeidsverhouding aan te gaan of anderszins te werk te stellen.
13.2      Indien opdrachtgever in strijd handelt met artikel 14.1 is op opdrachtgever aan AVS Verkeer B.V., zonder nadere ingebrekestelling, een direct opeisbare boete verschuldigd van Euro 50.000,00 vermeerderd met een bedrag van Euro 1.000,00 per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van AVS Verkeer B.V. om volledige schadevergoeding te vorderen, indien deze hoger is dan voormelde boete.
13.3      Het in dit artikel bepaalde laat onverkort in stand het bepaalde in deze algemene voorwaarden, dat een opdracht voortduurt, zolang zij deze niet schriftelijk met AVS Verkeer B.V. schriftelijk heeft beeindigd, met inachtneming van hetgeen hieromtrent in deze algemene voorwaarden is bepaald.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1      Op de algemene voorwaarden alsmede de gesloten opdrachten en de daaruit voortvloeiende geschillen tussen AVS Verkeer B.V. en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
14.2      Alle geschillen die in verband met de algemene voorwaarden of uit de opdracht of uit de opdracht voortvloeiende overeenkomsten tussen AVS Verkeer B.V. en de opdrachtgever mochten ontstaan, zullen - tenzij enig dwingendrechtelijke wettelijke bepaling zich daartegen verzet - in eerste instantie bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Haarlem.